Fundusze Europejskie

Programy na lata 2014 - 2020

Czym są Fundusze Europejskie ?

Fundusze Europejskie pozwalają na wzmacnianie konkurencyjności gospodarek państw członkowskich, podejmowanie walki z bezrobociem, realizację działań pomagających w rozwoju uboższych regionów.

Dzięki Funduszom dochodzi do wyrównania poziomu rozwoju państw członkowskich.

Jeden wspólny budżet, jakim dysponuje Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa, pozwala na skuteczne i celowe działanie, realizowane w państwach członkowskich. Nie byłoby to możliwe, przy indywidualnym finansowaniu działań przez każde z państw.

Struktura Funduszy Europejskich

To, na co Unia Europejska przeznacza fundusze, jest ściśle powiązane ze strategią jej rozwoju. Obecnie jest ona określona w dokumencie Europa 2020.

Szczegółowy plan wydawania unijnych funduszy, zwany Wieloletnimi Ramami Finansowymi, określany jest nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w praktyce co 8 lat.

Unia Europejska wydaje pieniądze za pośrednictwem różnych funduszy, programów i instrumentów finansowych.

Pięć głównych funduszy wspierających rozwój gospodarczy wszystkich krajów Unii:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Celem jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów w Unii i wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE jako całości. Z funduszu pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom.
Europejski Fundusz Społeczny
Celem funduszu jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia. Z jego środków współfinansowana jest pomoc dla różnych regionów i grup społecznych, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy.
Fundusz Spójności
Fundusz przeznaczony dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej w UE. Jego celem jest zredukowanie różnic gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju głównie poprzez duże inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Fundusz ten zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich.
Europejski Fundusz Morski i Rybacki
Fundusz wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich.

Fundusze Europejskie w Polsce

Polska jest obecnie największym beneficjentem pomocy unijnej. W perspektywie finansowej 2014 – 2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Fundusze zostaną zainwestowane w zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, w podnoszeniu sprawności i efektywności administracji.

Najważniejszym celem programów unijnych jest poprawa jakości poziomu życia mieszkańców dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia.

mld euro środków dla Polski

PROGRAMY KRAJOWE

Program Infrastruktura i Środowisko
27,7 mld euro
To największy program operacyjny w naszym kraju. W ramach programu realizowane będą projekty z takich obszarów, jak: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Instrument jest skierowany m.in. do służb publicznych, przedsiębiorców, administracji czy instytucji nauki i kultury. Firmy mogą otrzymać wsparcie m.in. na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii czy optymalizacji przesyłania i zużycia energii.
Program Inteligentny Rozwój
8,6 mld euro
Największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój i innowacje. Naukowcy i przedsiębiorcy otrzymają wsparcie m.in. na wspólne prowadzenie przedsięwzięć badawczo – rozwojowych, a wyniki pracy B+R znajdą praktyczne zastosowanie w gospodarce. „Od pomysłu do rynku” – to główne założenia tego problemu. Oznacza ono wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowywanie prototypów / linii pilotażowych, po ich komercjalizację.
Program Wiedza Edukacja Rozwój
4,7 mld euro
Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób młodych poniżej 30 roku życia pozstających bez zatrudnienia, wsparcie w szkolnictwa wyższego, rozwój innowacji społecznych, mobilności ponad narodowej, a także reformy polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia, sobrego zarządzania.
Program Polska Cyfrowa
2,2 mld euro
Program jest nastawiony na tworzenie przyjaznych dla obywateli rozwiązań z zakresu e-administracji, a także zwiększenie dostępności internetu i walkę z wykluczeniem cyfrowym. O realizację projektów mogą ubiegać się przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, jednostki administracji rządowej, jednostki naukowe, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą realizować projekty, których celem będzie zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu na obszarach, które nie dysponują tego typu łączami. Dofinansowanie otrzymają też przedsięwzięcia z zakresu digitalizacji zbiorów kultury. Ponadto firmy zostaną włączone w proces przygotowywania publicznych e-usług i łączenia ich z rozwiązaniami komercyjnymi.
Program Polska Wchodnia
2,0 mld euro
Program ponadregionalny obejmujacy swoim zasięgiem województwa określane jako Polska Wschodnia, czyli: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Jego celem jest jak najskuteczniejsze wykorzystanie potencjału regionu poprzez wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości oraz inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej. O dofinansowanie mogą się starać przedsiębiorcy, ośrodki innowacji oraz jednostki samorządu terytorialnego i PKP. Polska Wschodnia to program ukierunkowany w dużej mierze na wsparcie startupów oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Młodzi innowatorzy w ramach tzw. Platform startowych mogą liczyć na pomoc w tworzeniu strategii biznesowej i wdrożeniu nowatorskich pomysłów na rynek. Firmy mają szansę otrzymać dofinansowanie m.in. na rozpoczęcie działalności na rynkach międzynarodowych, wdrożenie na rynek wyników prac badawczo-rozwojowych czy stworzenie strategii wzorniczej.
Program Pomoc Techniczna
0,7 mld euro
Program jest skierowany do instytucji wdrażających fundusze europejskie. Wsparcie jest przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń pracowników oraz pokrycie kosztów działania i wyposażenia instytucji wdrażających programy. Dodatkowo ze środków pomocy technicznej realizowane są działania informacyjno-promocyjne, takie jak publikacje, kampanie w mediach czy wydarzenia i akcje społeczne.
Program Rybactwo i Morze
0,5 mld euro
Program wspiera restrukturyzację rybołówstwa.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
8,5 mld euro
Program zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich.

PROGRAMY REGIONALNE

Fundusze unijne przeznaczone na 16 programów regionalnych. Ich celem jest wspieranie rozwoju wszystkich regionów.

lp. Województwo środki unijne
1 Dolnośląskie 2.25 mld euro
2 Kujawsko – Pomorskie 1.9 mld euro
3 Lubelskie 2.23 mld euro
4 Lubuskie 0.9 mld euro
5 Łódzkie 2.25 mld euro
6 Małopolskie 2.87 mld euro
7 Mazowieckie 2.08 mld euro
8 Opolskie 0.9 mld euro
9 Podkarpackie 2.1 mld euro
10 Podlaskie 1.21 mld euro
11 Pomorskie 1.86 mld euro
12 Śląskie 3.47 mld euro
13 Świętokrzyskie 1.36 mld euro
14 Warmińsko – Mazurskie 1.72 mld euro
15 Wielkopolskie 2.45 mld euro
16 Zachodniopomorskie 1.6 mld euro

Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich

Więcej