Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia

E

Grupa docelowa

 • Pracownicy wyznaczeni przez pracodawców do udzielania pierwszej pomocy w ramach zakładowego systemu pierwszej pomocy (na podst. art. 2091 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.)
 • Osoby indywidualne.
E

Cel kursu

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego.

E

Zakres szkolenia

 1. Pierwsza pomoc – aspekty prawne i etyczne.
 2. Bezpieczeństwo własne, zabezpieczenie się przed zakażeniem.
 3. Łańcuch przeżycia.
 4. Zasady powiadamiania ratunkowego.
 5. Ocena poszkodowanego.
 6. Postępowanie z nieprzytomnym.
 7. Bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych.
 8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
 9. Ciało obce w drogach oddechowych.
 10. Rodzaje ran i postępowanie.
 11. Urazy narządu ruchu (złamania, urazy stawów) i postępowanie.
 12. Oparzenia termiczne i chemiczne – postępowanie.
 13. Porażenie prądem elektrycznym – postępowanie.
 14. Wypadek komunikacyjny – postępowanie na miejscu zdarzenia.
E

Sprzęt i aparatura

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem medycznym w postaci: ● fantomów do resuscytacji dorosłego, ● fantomów do resuscytacji dziecka, ● fantomów do defibrylacji, ● automatycznych defibrylatorów AED, ● worków samorozprężalnych, ● butli tlenowej, ● noszy, ● kołnierzy szyjnych, ● szyn wyciągowych, ● aspiratora jodu, ● respiratora transportowego i innego, drobnego sprzętu medycznego.

Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia
E

Metody szkolenia

Tradycyjny wykład ograniczony do niezbędnego minimum wzbogacony dużą ilością zajęć praktycznych aktywizujących uczestników. Forma kursu i sposób przekazywania wiedzy i umiejętności praktycznych jest przystępna i zrozumiała dla osób nie związanych zawodowo z medycyna.

E

Po kursie

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenie.

E

Miejsce zajęć

Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe, przy ul. Esperantystów 17 w Świdnicy, lub w siedzibie Państwa Firmy przy grupie min. 15 osób.

E

Kurs

ilość godzin: 8

UWAGA!

Istnieje możliwość dofinansowania kursu przez Powiatowy Urząd Pracy, dzięki Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu – Pomoc dla Pracodawców Inwestujących w Kadry.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Sekretariat

tel. 74 856 11 20, kom. 530 686 683

e-mail