Projekt nr POWR.02.07.00-00-0037/16 pn. „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”

Projekt nr POWR.02.07.00-00-0037/16 pn. „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”

Projekt nr POWR.02.07.00-00-0037/16
pn. „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”

 

Mediator Group S.A., w okresie od 01.10. 2017 r.- 31.03.2019r., realizuje projekt „Romano Waśt- program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”, realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.7. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

CEL PROJEKTU:
Celem Projektu jest kompleksowa realizacja działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia 65 (38K, 27M) członków dolnośląskiej społeczności romskiej z Legnicy, Kłodzka, Kamiennej Góry i Wałbrzycha a także działania przyczyniające się do poprawy umiejętności poruszania się po rynku pracy, niwelowania barier utrudniających zatrudnianie Romów oraz integrację ze społecznością większościową.

 

OFERTA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Określenie ścieżki zawodowej- spotkania z doradcą zawodowym, stworzenie IPD
  2. Warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej
  3. Szkolenia zawodowe
  4. Czteromiesięczne staże zawodowe

INFORMACJE DODATKOWE:
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu, u asystentów ds. pracy w miastach realizacji projektu, na stronie internetowej www.mediator.pl

Biuro Projektu: 58-100 Świdnica, ul. Trybunalska 11-13 lok 35

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 31.03.2019


Wartość projektu:
778 120,00 zł

Kwota dofinansowania: 754 776,00 zł

Załączniki:
deklaracja_uczestnictwa
oswiadczenie_w_momencie_przystapienia_do_projektu

oswiadczenie_o_zarejestrowaniu_w_PUP
regulamin

 

harmonogram_wsparcia_XI_2017

harmonogram_wsparcia_XII_2017 

harmonogram_wsparcia_I_2018

harmonogram_wsparcia_II_2018

harmonogram_wsparcia_III_2018

harmonogram_wsparcia_IV_2018

harmonogram_wsparcia_V_2018

harmonogram_wsparcia_VI_2018

harmonogram_wsparcia_VII_2018

harmonogram_wsparcia_VIII_2018

harmonogram_wsparcia_IX_2018

harmonogram_wsparcia_X_2018

harmonogram_wsparcia_XI_2018

Umiejetnooci

Opublikowano w dniu

30 października 2017