Projekt nr WND-POWR.01.02.01-24-0144/16 „Aktywna młodzież na Śląsku”

Projekt nr WND-POWR.01.02.01-24-0144/16  „Aktywna młodzież na Śląsku”

 

aktywna_mlodziezProjekt nr WND-POWR.01.02.01-24-0144/16

 „Aktywna młodzież na Śląsku”

Realizowany w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy; Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Główny cel projektu:

Aktywizacja zawodowa i edukacyjna 60 młodych osób pozostających bez pracy, w tym 4 niepełnosprawnych, (35 kobiet i 25 mężczyzn), zamieszkałych w woj. śląskim poprzez szkolenia, staże, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Cel ten zostanie osiągnięty w okresie od II.2017 do IX.2018.

Cele szczegółowe:
1. Rozwój umiejętności psychospołecznych  i nabycie kwalifikacji zawodowych  potwierdzonych egzaminem i certyfikatem, dzięki szkoleniom dla 60 młodych
2. Zbudowanie warunków sprzyjających zatrudnieniu dzięki organizacji staży
3. Diagnoza potrzeb edukacyjno-zawodowych młodych uczestników projektu w kontekście rynku pracy.

Oferta dla Uczestników Projektu:

  • Doradztwo zawodowe indywidualne, w tym stworzenie IPD (6h na uczestnika), kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
  • Kursy zawodowy/szkolenie certyfikowane to szkolenia i kursy IT podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe (ok. 120h/osobę):
  • Grafik komputerowy z elementami fotografii reklamowej,
  • Projektant i administrator stron www;
  • Pracownik biurowy w zakresie IT.

Kursy będą zakończone egzaminem np. odpowiednimi modułami kursów ECDL. Każdy uczestnik kursy zawodowego/szkolenia otrzyma stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na kurs/szkolenie, catering a osoba niepełnosprawna opiekuna.

  • Staże trwające 3 miesiące, zgodnie z IPD odbywane u pracodawców, współpracujących w ramach Staż odbywał się będzie na podstawie umowy o staż. Zadania będą wykonywane w oparciu o program stażu. Każdy stażysta otrzyma stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu na staż, ubezpieczenie NNW oraz badania lekarskie.
  • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami oraz poradnictwo zawodowe w zakresie planowania kariery zawodowej, w tym uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji. Zostanie uruchomione biuro pośrednictwa pracy działające przez 18 m-cy realizacji Projektu. Celem spotkań z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym będzie płynne przejście Uczestników Projektu  od udziału w projekcie do samodzielnego  działania , stopniowa integracja z rynkiem pracy oraz zapobieganie powrotowi do sytuacji sprzed uczestnictwa w Projekcie.


Okres realizacji Projektu:
01.01.2017 – 30.09.2018

 Wartość Projektu: 838.312, 50 zł.

Kwota dofinansowania: 796.396,87 zł.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
                                                             Mediator Group S. A.
logo-mediator Adres do korespondencji: ul. Trybunalska 11-13 lok. 35; 58-100 Świdnica
tel. 74 8561120, fax: 74 8561121
www.mediator.pl; mediator@mediator.pl

 

Umiejetnooci

Opublikowano w dniu

2 stycznia 2017