W związku z realizacją Projektu  nr WND-POWR.01.02.01-24-0144/16, „Aktywna młodzież na Śląsku” realizowany w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy; Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Mediator Group S.A zaprasza do składania ofert na zrealizowanie doradztwa zawodowego, w ramach procedury rozeznania rynku.

W związku z realizacją Projektu  nr WND-POWR.01.02.01-24-0144/16, „Aktywna młodzież na Śląsku” realizowany w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy; Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Mediator Group S.A zaprasza do składania ofert na zrealizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje w zakresie grafik komputerowy z elementami fotografii reklamowej; projektant stron www, pracownik biurowy w zakresie IT , w ramach procedury rozeznania rynku.

W związku z realizacją Projektu  nr WND-POWR.01.02.01-24-0144/16, „Aktywna młodzież na Śląsku” realizowany w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy; Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Mediator Group S.A zaprasza do składania ofert na objęcie stanowiska pośrednika pracy, w ramach procedury rozeznania  rynku.

Oferty należy składać do dnia 30.05.2017r

W związku z realizacją projektu „Dobry start przedszkolaka w Gminie Marcinowice” nr RPDS.10.01.04-02-0014/16, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja,  Działania 10.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej- ZIT AW, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 firma Mediator Group S.A. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi polegającej na pełnieniu funkcji dyrektora przedszkola w NOWP w Kraskowie (Gmina Marcinowice).

Oferty należy składać do dnia 26.09.2017r r., do godz. 10:30

 

W związku z realizacją projektu „Dobry start przedszkolaka w Gminie Marcinowice” nr RPDS.10.01.04-02-0014/16, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja,  Działania 10.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej- ZIT AW, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 firma Mediator Group S.A. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi polegającej na pełnieniu funkcji nauczyciela wychowania przedszkolnego w NOWP Kraskowie (Gmina Marcinowice).

W związku z realizacją projektu „Dobry start przedszkolaka w Gminie Marcinowice” nr RPDS.10.01.04-02-0014/16, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja,  Działania 10.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej- ZIT AW, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 firma Mediator Group S.A zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi gastronomiczno – cateringowej zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

W związku z realizacją projektu „Dobry start przedszkolaka w Gminie Marcinowice” nr RPDS.10.01.04-02-0014/16,  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 firma Mediator Group S.A. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zakupu mebli, placu zabaw oraz wyposażenia przedszkola w Kraskowie wraz z dostawą, wniesieniem i montażem na miejscu, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia.