Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Złóż zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu  nr WND-POWR.01.02.01-24-0144/16, „Aktywna młodzież na Śląsku” realizowany w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy; Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Mediator Group S.A zaprasza do składania ofert na zrealizowanie doradztwa zawodowego, w ramach procedury rozeznania rynku. I ROZEZNANIE RYNKU Nr 01/02/2017/0144 dotyczące realizacji doradztwa zawodowego W związku z realizacją Projektu  nr WND-POWR.01.02.01-24-0144/16, „Aktywna młodzież na Śląsku” realizowany w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy; Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Mediator Group S.A zaprasza do składania ofert na zrealizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje w zakresie grafik komputerowy z elementami fotografii reklamowej; projektant stron www, pracownik biurowy w zakresie IT , w ramach procedury rozeznania rynku. I   ROZEZNANIE RYNKU Nr 02/02/2017/0144 W związku z realizacją Projektu  nr WND-POWR.01.02.01-24-0144/16, „Aktywna młodzież na Śląsku” realizowany w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy; Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Mediator Group S.A zaprasza do składania ofert na objęcie stanowiska pośrednika pracy, w ramach procedury rozeznania  rynku. Oferty należy składać do dnia 30.05.2017r I ROZEZNANIE RYNKU Nr 01/05/2017/0144 I ROZEZNANIE RYNKU Nr 01/05/2017/0144...
Projekt nr WND-POWR.01.02.01-24-0144/16  „Aktywna młodzież na Śląsku”

Projekt nr WND-POWR.01.02.01-24-0144/16 „Aktywna młodzież na Śląsku”

  Projekt nr WND-POWR.01.02.01-24-0144/16  „Aktywna młodzież na Śląsku” Realizowany w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy; Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Główny cel projektu: Aktywizacja zawodowa i edukacyjna 60 młodych osób pozostających bez pracy, w tym 4 niepełnosprawnych, (35 kobiet i 25 mężczyzn), zamieszkałych w woj. śląskim poprzez szkolenia, staże, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Cel ten zostanie osiągnięty w okresie od II.2017 do IX.2018. Cele szczegółowe: 1. Rozwój umiejętności psychospołecznych  i nabycie kwalifikacji zawodowych  potwierdzonych egzaminem i certyfikatem, dzięki szkoleniom dla 60 młodych 2. Zbudowanie warunków sprzyjających zatrudnieniu dzięki organizacji staży 3. Diagnoza potrzeb edukacyjno-zawodowych młodych uczestników projektu w kontekście rynku pracy. Oferta dla Uczestników Projektu: Doradztwo zawodowe indywidualne, w tym stworzenie IPD (6h na uczestnika), kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Kursy zawodowy/szkolenie certyfikowane to szkolenia i kursy IT podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe (ok. 120h/osobę): Grafik komputerowy z elementami fotografii reklamowej, Projektant i administrator stron www; Pracownik biurowy w zakresie IT. Kursy będą zakończone egzaminem np. odpowiednimi modułami kursów ECDL. Każdy uczestnik kursy zawodowego/szkolenia otrzyma stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na kurs/szkolenie, catering a osoba niepełnosprawna opiekuna. Staże trwające 3 miesiące, zgodnie z IPD odbywane u pracodawców, współpracujących w ramach Staż odbywał się będzie na podstawie umowy o staż. Zadania będą wykonywane w oparciu o program stażu. Każdy stażysta otrzyma stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu na staż, ubezpieczenie NNW oraz badania lekarskie. Kompleksowe i...
Zapisy na kursy dla pielęgniarek i położnych – luty-kwiecień 2016

Zapisy na kursy dla pielęgniarek i położnych – luty-kwiecień 2016

Trwają zapisy na kursy dla pielęgniarek i położnych, rozpoczynające się między lutym a kwietniem 2016 r.: lp rodzaj szkolenia miejscowość termin 1 Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i  wypisywanie recept” dla pielęgniarek i położnych Świdnica / Wałbrzych / Jelenia Góra luty / marzec 2 Kurs specjalistyczny „Wykonanie badania spirometrycznego” dla pielęgniarek Świdnica / Wałbrzych luty / marzec 3 Kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek Świdnica / Jelenia Góra luty / marzec 4 Kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla położnych Świdnica / Jelenia Góra luty / marzec 5 Kurs specjalistyczny „Edukator w cukrzycy” dla pielęgniarek i położnych Dzierżoniów / Wałbrzych marzec / kwiecień 6 Kurs specjalistyczny „Terapia bólu ostrego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych Dzierżoniów / Świdnica marzec / kwiecień 7 Kurs specjalistyczny „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych Dzierżoniów / Świdnica marzec / kwiecień 8 Kurs specjalistyczny „Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi” dla pielęgniarek Dzierżoniów / Świdnica marzec / kwiecień 9 Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych Dzierżoniów / Świdnica marzec / kwiecień 10 Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” dla pielęgniarek i położnych Oleśnica kwiecień 11 Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo- oddechowa noworodka” dla pielęgniarek i położnych Oleśnica kwiecień 12 Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych Oleśnica kwiecień 13 Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych Oleśnica kwiecień UWAGA! W przypadku utworzenia grupy minimum 20 osób zorganizujemy kurs w miejscu dogodnym dla Zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego Pobierz formularz zgłoszeniowy  lub kontakt: tel. 74 856 11 20 tel. kom. 530 686 683   email Aktualne szkolenia i kursy Kurs Specjalistyczny Wykonanie...
Aktualnie realizowane projekty

Aktualnie realizowane projekty

Aktualnie realizowane projekty Projekt nr WND-POWR.01.02.01-24-0144/16  „Aktywna młodzież na Śląsku”   Projekt nr WND-RPDS.10.01.04-02-0006/16   „Dobry start przedszkolaka w Witoszowie i Bystrzycy...
33 mln zł na pomoc dla młodych bez pracy – konkurs ofert trwa

33 mln zł na pomoc dla młodych bez pracy – konkurs ofert trwa

KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO DWUP 33 mln zł na pomoc dla młodych bez pracy – konkurs ofert trwa W ramach aktualnego naboru DWUP przeznaczy blisko 33 mln zł na pomoc młodym, w wieku 15-29 lat pozostającym bez pracy, którzy nie uczestniczą   w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET. Właśnie trwa konkurs, który ma wyłonić instytucje udzielające wsparcia młodzieży NEET. Działania te będą możliwe dzięki unijnemu Programowi Wiedza Edukacja Rozwój. Projekty przyjmowane są do końca lipca. Działania z młodymi Dolnoślązakami – według planu – zaczną się przede wszystkim od identyfikacji ich predyspozycji zawodowych oraz analizy pomysłu na nowe zajęcie. W ramach dodatkowych działań uczestnicy projektów, w tym osoby niepełnosprawne, będą mogli liczyć m. in. na kontynuowanie nauki, staże, praktyki, szkolenia, dopłatę dla pracodawców zatrudniających młodych bezrobotnych, dofinansowanie doposażenia lub wyposażenia miejsca pracy. Osoby, które zdecydują się na pracę poza swoim miejscem zamieszkania mogą otrzymać pomoc w postaci np. sfinansowania kosztów dojazdów, albo też fundusze na zagospodarowanie w nowym miejscu. W ramach programu PO WER będzie możliwość skorzystania także z bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ponad 20 tys. zł). Nabór, który potrwa do 31 lipca jest nie tylko adresowany do urzędów pracy, publicznych służb zatrudnienia i ochotniczych hufców pracy, ale też do agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, dialogu społecznego, czy też partnerstwa lokalnego. Więcej informacji:...