Mediator Group S. A. zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi doradztwa zawodowego

Mediator Group S. A. zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi doradztwa zawodowego

W związku z realizacją Projektu nr POWR.02.07.00‐00‐0037/16 pt. „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”, który jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.7. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Mediator Group S. A. zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi doradztwa zawodowego, w ramach procedury rozeznania rynku. Oferty należy składać w terminie do dnia 13.10.2017 r. Pełna treść zapytania ofertowego oraz załączników do pobrania poniżej: Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – oświadczenie Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań rozeznanie_rynku_2_7 wstęp do rozeznania rynku...
Mediator Group S.A. zaprasza do złożenia oferty dot. realizacji projektu „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”

Mediator Group S.A. zaprasza do złożenia oferty dot. realizacji projektu „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów”

W związku z realizacją projektu POWR.02.07.00-00-0037/16 pn. „Romano Waśt – program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów” realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.7. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. firma Mediator Group S.A. zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na pełnieniu funkcji asystenta ds. pracy w jednej z miejscowości, w której realizowany jest projekt tj: Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica, Wałbrzych (2 osoby) w wymiarze 30 godzin miesięcznie przez pięciu asystentów. Pełna treść zapytania ofertowego oraz załączników do pobrania poniżej: Zapytanie ofertowe – asystent Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku...

Zapraszamy na kurs specjalistyczny RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO – ODDECHOWA dla pielęgniarek i położnych

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r.    o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 i Nr 219, poz. 1706) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.   Cel kształcenia : Pielęgniarka, położna rozpozna stan nagłego zagrożenia zdrowotnego          i podejmie działania resuscytacyjne u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.   Czas trwania kształcenia : Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizacje programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 90 godzin dydaktycznych,      w tym:   zajęcia teoretyczne – 30 godzin, ćwiczenia w warunkach symulowanych – 25 godzin, zajęcia praktyczne – 30 godzin.   Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 90 % łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10 % , co stanowi nie więcej niż 9 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.   Cena za osobę – 400 zł brutto   Termin kursu: Trwają zapisy Wymagane dokumenty : ksero prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej   ZAPISY: Telefonicznie: 74 656 11 20, 530 686 683 email z danymi :  mediator@mediator.pl Imię Nazwisko Nr telefonu Nazwa zgłaszanej jednostki liczba zgłaszanych osób   SERDECZNIE ZAPRASZAMY...
SERDECZNIE ZAPRASZAMY  NA SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

  Szkolenie kierowane jest dla osób indywidualnych pragnących nabyć umiejętność udzielenia pierwszej pomocy oraz do pracodawcy, który zgodnie z wymogami art. 209 Kodeksu Pracy jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Natomiast na podstawie zapisów  § 44 ust.3  Rozporządzenia          w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy pracodawca powinien powierzyć obsługę punktów pierwszej pomocy oraz apteczek na każdej zmianie wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy uczestnik po zakończeniu kursu powinien umieć samodzielnie udzielić pierwszej pomocy w najbardziej typowych zdarzeniach z życia codziennego. Plan szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – czas trwania 6 godzin Wykładowcy:  wykwalifikowana kadra ratowników medycznych Cena za osobę – 100 zł brutto   Termin kursu: Trwają zapisy   ZAPISY: Telefonicznie: 74 656 11 20, 530 686 683 email z danymi :  mediator@mediator.pl Imię Nazwisko Nr telefonu Nazwa zgłaszanej jednostki liczba zgłaszanych osób   SERDECZNIE ZAPRASZAMY...
ZAPRASZAMY NA KURS W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

ZAPRASZAMY NA KURS W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Kurs prowadzony jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2017 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Posiadamy akceptację i zatwierdzenie programu kursu przez Wojewodę Dolnośląskiego.   Cel kursu: Celem kursu jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.   Czas trwania kursu: 66 godzin zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 41 godzin zajęć  praktycznych.   Wykładowcy:  wykwalifikowana kadra ratowników medycznych oraz psychologów   Adresaci kursu: to pracownicy jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,       w szczególności : WOPR, GOPR, PSP, OSP, Straż Miejska, Straż Graniczna, Policja.   Kurs zakończony jest egzaminem teoretyczno – praktycznym oraz wydaniem imiennego zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniem tytułu „RATOWNIKA”   Cena za osobę – 650 zł brutto ( możliwość negocjacji ceny w zależności od liczby uczestników )   Termin kursu: Trwają zapisy   ZAPISY: Telefonicznie: 74 656 11 20, 530 686 683 email z danymi :  mediator@mediator.pl Imię Nazwisko Nr telefonu Nazwa zgłaszanej jednostki liczba zgłaszanych osób   SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! RECERTYFIKACJA KPP   Koszt: 250 zł brutto Zapisy na egzamin: email z danymi :  mediator@mediator.pl Imię Nazwisko Nr telefonu Nazwa zgłaszanej jednostki liczba zgłaszanych...