„Romano Wast- program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej Romów z Lubina i Głogowa”,

Mediator Group S.A., w okresie od 01.01.2014- 31.12.2015 r., realizuje projekt „Romano Wast- program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej Romów z Lubina i Głogowa”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 1 Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji
i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej.
Projekt skierowany jest do osób pochodzenia romskiego oraz dla osób z ich bezpośredniego otoczenia z Lubina i Głogowa. W projekcie weźmie udział 20 dorosłych Romów (10 K), 80 osób (40k) z otoczenia romskiego.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:
1. Aktywizacja zawodowa osób pochodzenia romskiego- 20 dorosłych Romów (10 K) weźmie udział w szkoleniach zawodowych i doradztwie zawodowym, a 12- w stażach zawodowych;
2.Organizacja warsztatów dla otoczenia romskiego- 80 osób (40K) z otoczenia romskiego
(przedstawiciele organizacji pozarządowych, jst, nauczyciele, pracownicy socjalni, służby mundurowe)  weźmie udział w warsztatach.

Celem projektu jest wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej Romów poprzez szkolenia zawodowe, doradztwo oraz staże, a także wzrost integracji z osobami spoza społeczności romskiej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Mediator Group S.A.  w Świdnicy
ul. Esperantystów 17
58- 100 Świdnica

 

Joanna Marcinkowska

Koordynator Projektu

Tel. 74/ 856 11 56

e- mail: jmarcinkowska@mediator.pl

 

468