Zapytanie ofertowe Romano Waśt/1/2014 z dnia 22.01.2014 r.

Mediator Group S.A. realizuje projekt pt. „Romano Waśt- program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej Romów z Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej. W związku z rozpoczęciem działań projektowych Mediator Group S.A. zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest usługa organizacji i realizacji szkoleń zawodowych z zakresu „Robotnik gospodarczy” (kod zawodu 515303) oraz „Pracownik ochrony fizycznej” (kod zawodu 541307) dla łącznej 40 osobowej grupy uczestników.

 

I.  Zamawiający:

Mediator Group S.A.

ul. Esperantystów 17

58-100 Świdnica

 

II.   Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia niżej wymienionych szkoleń zawodowych dla łącznej 40 osobowej grupy uczestników
  w ramach projektu „Romano Waśt- program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej Romów z Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej”, w okresie od lutego 2014 r. do listopada 2014 r.

 

Zapytanie dotyczy szkoleń zawodowych z zakresu:

 1. robotnik gospodarczy (kod zawodu 515303) dla 10 osób w Kłodzku i 10 osób
  w Bystrzycy Kłodzkiej (100 godzin szkoleniowych, w tym 4h na egzamin, w trakcie min. 12 dni szkoleniowych).

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania wszelkich drobnych prac na terenie danego obiektu.

 

Program szkolenia zawodowego powinien uwzględniać następujące treści:

drobne prace remontowo- konserwatorskie, tynkarstwo, malowanie, drobne ślusarstwo i ciesielstwo, rodzaje narzędzi, drobne naprawy hydrauliczne, wodno- kanalizacyjne, budowlane, drobne naprawy sprzętów i ich obsługa, utrzymywanie porządku, kurs BHP i minimum sanitarne.

Termin szkolenia: Szkolenia zawodowe muszą być zrealizowane od lutego 2014 r. do listopada 2014 r., w godzinach i dniach najbardziej odpowiednich dla ich uczestników.

Miejsce wykonywania zamówienia: 10 osób w Kłodzku i 10 osób w Bystrzycy Kłodzkiej.

 1. pracownik ochrony fizycznej (kod zawodu: 541307) dla 10 osób w Kłodzku i 10 osób w Bystrzycy Kłodzkiej (100 godzin szkoleniowych, w tym 4h na egzamin; w trakcie min. 12 dni szkoleniowych).

Celem szkolenia jest przygotowanie absolwentów szkolenia do pełnienia roli służby porządkowej osób oraz mienia.

Program szkolenia powinien obejmować tematykę: elementy psychologii i socjologii, etyka pracownika ochrony, zasady udzielania pomocy przedlekarskiej, zasady udzielania pierwszej pomocy, ochrona obiektu, bezpieczeństwo imprez masowych, zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej i informacyjnej, wybrane elementy prawa cywilnego i prawa pracy, samoobrona, techniki interwencyjne, zadania służb organizatora imprezy masowej.

Termin szkolenia: Szkolenia zawodowe muszą być zrealizowane od lutego 2014 r. do listopada 2014 r., w godzinach i dniach najbardziej odpowiednich dla ich uczestników.

Miejsce wykonywania zamówienia: 10 osób w Kłodzku i 10 osób w Bystrzycy Kłodzkiej.

2.   Słownik CPV:

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

3.   Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
  1. Oferent powinien podać cenę brutto za realizację usługi.
  2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
  3. 4.   Wymagania Zamawiającego
  4. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • zapewnią kadrę dydaktyczną, posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie praktyczne w zakresie objętym przedmiotem szkolenia. Przez minimalne wymagane kwalifikacje rozumie się co najmniej wykształcenie techniczne z zakresu szkolenia lub podobne.
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • przedstawią poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualną na dzień składania   oferty kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego organu rejestrowego.

 

 1. Zamawiający w trosce o należyte wykonanie zamówienia zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań przez Wykonawcę.
  W razie nieudostępnienia Zamawiającemu ww. dokumentów oferta Wykonawcy ulega odrzuceniu;
 2. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e- learningu;
 3. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawodowego;
 4. Uczestnik szkolenia, w dniu rozpoczęcia szkolenia, powinien otrzymać materiały szkoleniowe, notatnik oraz długopis. Materiały szkoleniowe powinny być oznaczone zgodnie z wymogami o których mowa w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006
  z dnia 11 lipca 2006 r. oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 z dnia 4 lutego 2009 r.;
 5. Pomieszczenia, w których będą się odbywać szkolenia winny spełniać wymagania BHP i P.poż. uregulowane w przepisach odrębnych oraz być wyposażone w sprzęt
  i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb kierunku szkolenia będącego przedmiotem zamówienia;
 6. W miejscu realizacji szkolenia powinny być umieszczone informacje o finansowaniu szkolenia w ramach projektu „Romano Waśt- program aktywizacji zawodowej
  i integracji społecznej Romów z Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej” współfinansowanego
  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej;
 7. Wykonawca powinien ubezpieczyć uczestnika szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zorganizować uczestnikowi szkolenia badania lekarskie;
 8. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkoleń zawodowych wyżywienie (kawa, herbata, kanapka).

Posiłek w formie jednej kanapki (bułka sucha min. 80g, masło min. 15g, wędlina min. 40g). W każdej kanapce mięsnej musi znajdować się liść sałaty 10g i plaster warzywny np. pomidor, ogórek, rzodkiewka itp. min. 30g. Posiłek powinien być przygotowany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz sporządzony z pełnowartościowych produktów. Produkcja, przechowywanie i dostarczanie powinno odbywać się
w odpowiednich warunkach higieniczno- sanitarnych. Wykonawca będzie dostarczać posiłek własnym transportem, gwarantującym utrzymanie odpowiedniej jakości przewożonego posiłku oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
W związku z powyższym, Oferent winien zaoferować taką cenę realizacji usługi, która będzie zawierała w sobie wszystkie nośniki kosztów.

10. Wykonawca winien sporządzić dokumentację z przebiegu szkoleń zawodowych (listy obecności, dzienniki zajęć, rejestr zaświadczeń, lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych przez uczestników);

10. W całkowitym koszcie szkolenia należy uwzględnić wszystkie czynniki niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym m.in. koszt wynagrodzenia wykładowcy, koszt wynajmu sali szkoleniowej, koszt materiałów szkoleniowych, koszt ubezpieczenia uczestnika szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, koszt badań lekarskich
i wyżywienia.

 

5.   Miejsce oraz termin składania ofert

 1. 1.   Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marcinkowska@mediator.pl, dostarczona pocztą/kurierem lub osobiście do siedziby Biura Projektu na adres ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica w terminie do dnia 10.02.2014 r. do godz. 16.00 (o przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty).
 2. 2.   Ocena ofert  zostanie  dokonana w ciągu 3 dni od daty terminu składania ofert,
  a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przekazany pisemnie Oferentom.

  1. 3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. 4.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  3. 5.   W toku badania i oceny przedstawionych ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  4. 6.   Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie i na stronie Zamawiającego www.mediator.pl

 

6.   Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i techniczny.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz spełnią pozostałe, określone w zapytaniu, wymagania Zamawiającego.
  1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
  2. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są
   z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
   w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo poprzez:

–  uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

–  posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

– pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej oferent złoży oświadczenie o braku występowania ww. powiązań.

 

7.   Ocena oferty

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena brutto za organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla jednej osoby w ramach projektu „Romano Waśt- program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej Romów z Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej”– 100%. Ocena kryterium nr 1: Cena brutto za realizację usługi, zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru:

C = (Cmin/Cb) x 100, gdzie: Cmin – najniższa cena  Cb – cena badana.

 

8.   Dodatkowe informacje

 1.  Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z udzielaniem zamówienia na usługi finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wynikającej z umowy
  o dofinansowanie projektu, w rozdziale dotyczącym konkurencyjności.
 2. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje
  z Oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w szczególności, jeśli wysokość oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany Oferent zostanie powiadomiony telefonicznie.
 3. Termin płatności do 30 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu płatności w miarę posiadanych środków dostępnych na koncie projektowym.
 4. Oferent zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli i monitoringu realizowanych szkoleń zawodowych w miejscu ich odbywania.
 5. Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów o wynikach w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu procedury konkurencyjności.
 6. Wynagrodzenie za usługę jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  1. Okres związania ofertą: 14 dni.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  3. Dodatkowych informacji udziela Koordynator Projektu, Barbara Marcinkowska,
   w godzinach 8:00-16:00 tel.: 74 856 11 56 e- mail: marcinkowska@mediator.pl

 

Zapytanie ofertowe otrzymałem/otrzymałam osobiście  w dniu ……………………… wraz z załącznikami.

…………………………….

(miejscowość, podpis)

Załącznik nr 1

468